veckans gul.jpg
AKTUELLT:

VÄLKOMMEN TILL KULTIVERA!

En mötesplats - mellan någonstans och ingenstans -  som sammankopplar kreativitet som ger utbyten och utveckling

genom våra verksamheter inom samtidskonst, litteratur, dans och film.

Vi jobbar med professionella kulturutövare i våra kulturresidens och

bjuder in amatörer i möten med dessa i #deltagarkultur.

Kultivera vill motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Allt Kultivera arbete sker utifrån ett medvetet mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Kultivera stödjas av:

© 2020 by Kultivera