veckans.png
Handtecken, RAMP
veckans.png

VÄLKOMMEN TILL KULTIVERA!

En mötesplats - mellan någonstans och ingenstans -  som sammankopplar kreativitet som ger utbyten och utveckling

genom våra verksamheter inom samtidskonst, litteratur, dans och film. Vi jobbar med professionella kulturutövare i våra kulturresidens och bjuder in amatörer i möten med dessa i #deltagarkultur.

Kultivera vill motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Allt Kultivera arbete sker utifrån ett medvetet mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.