top of page
Handtecken, RAMP
veckans.png
Insta-Fringe 2023.jpg

En mötesplats - mellan någonstans och ingenstans -  som sammankopplar kreativitet som ger utbyten och utveckling

genom våra verksamheter inom samtidskonst, litteratur, dans och film. Vi jobbar med professionella kulturutövare i våra kulturresidens och bjuder in amatörer i möten med dessa i #deltagarkultur.

Kultivera vill motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Allt Kultivera arbete sker utifrån ett medvetet mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Kultiveras Residenser
bottom of page