top of page

Punk Letter Archive 2018 -

Communicating with people through letters was in the 1980’s an important part for lots of young punks. A way of maintaining and establishing new contacts with others in the worldwide punk scene.  The letters related to Jönköpings län were brought to Jönköping where they were digitized and archived. At the same time the digital archive was being created in Jönköping, Kultivera was building an digital and physical archive in Tranås, including letters from the rest of the world.

ENG: (Swedish below)
Communicating with people through letters was in the 1980’s an important part for lots of young punks. A way of maintaining and establishing new contacts with others in the worldwide punk scene. 

This phenomenon seemed interesting to Kultivera, from both an artistic and cultural perspective, which in turn led three old punks from Tranås to bring their collective correspondence down to Kultivera. When all the material was collected Kultivera got in touch with folkrörelsearkivet (popular movements archive) in Jönköping.

The history of the popular movements is in large part the history of our modern society, and if you should describe the activities of the popular movements archives in Jönköpings län, the purpose is to cherish, preserve and keeping the archives accessible to the public.

When the project called Letters began to take shape in 2018 Kultivera contacted Lars Östvall, the manager of the archive, and wondered if there was any possibility of cooperation. Since the material consisted of correspondence in form of letters, magazines, posters and such, Kultivera thought it would be of interest to the archive since it’s about contemporary local history and therefore should be archived and preserved for the future.

The letters related to Jönköpings län were brought to Jönköping where they were digitized and archived. At the same time the digital archive was being created in Jönköping, Kultivera was building an digital and physical archive in Tranås, including letters from the rest of the world.

The collaboration between Kultivera and folkrörelsearkivet is constantly ongoing, since much of the work created by artists being in Tranås, is about and refers to local history. 

If you’re interested in folkrörelsearkivet and want to visit the address is: Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping.

https://jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/

SWE:
Att kommunicera med varandra brevledes var på 1980-talet en viktig del för många unga punkare. Ett sätt att både bibehålla och knyta nya kontakter med andra i den världsomspännande punkscenen. 

Denna företeelse tyckte Kultivera lät intressant, både ur ett konstnärligt och kulturhistoriskt perspektiv, vilket ledde till att tre gamla punkare från Tranås lät Kultivera ta del av sin samlade korrespondens. När man hade samlat ihop materialet tog Kultivera i sin tur kontakt med folkrörelsearkivet i Jönköping.

Folkrörelsernas historia är till stor del även vårt moderna samhälles historia, och om man kort ska beskriva Jönköpings läns folkrörelsearkiv och dess verksamhet så handlar det om att vårda, bevara och göra föreningsarkivet i Jönköpings län tillgängligt för allmänheten. 

I samband med projektet Letters som började ta form 2018 kontaktade Kultivera Lars Östvall, arkivchefen för folkrörelsearkivet, och hörde sig för om det fanns någon möjlighet till samarbete. Då materialet bestod av korrespondens i form av brev, tidningar, affischer och annat menade Kultivera att materialet borde vara intressant för arkivet då det handlar om nutida lokalhistoria och därför borde arkiveras på något sätt och på så sätt bevaras för framtiden.

Breven med anknytning till Jönköpings län togs till Jönköping där de digitaliserats och arkiverats. Samtidigt som det skapats ett digitalt arkiv i Jönköping har Kultivera byggt upp ett digitalt och fysiskt arkiv i Tranås, där även brev från övriga världen inkluderats.

Samarbetet mellan Kultivera och folkrörelsearkivet är ständigt pågående, då mycket av arbetet som görs av konstnärer på plats i Tranås handlar om och berör lokalhistoria.

Är man intresserad av folkrörelsearkivet och vill titta in så är adressen Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping.

https://jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/

bottom of page