top of page

Avtryck

Ni Chawn Ein Dileu/ We Shall Not Be Erased/ Não Seremos Apagados

Vår nutid har på kort tid blivit fylld av omställning och förändring, vi har alla påverkats och anpassat vårt sätt att leva. För de individer och grupper som redan innan Covid -19 avvek från funktionsnormen har förutsättningarna för självständighet, delaktighet och jämlikhet i samhället sannolikt förändrats. Med detta projekt vill vi lyfta fram de verklighetsskildringar som skapas av de människor som upplever funktionshinder i samhället.

Genom uttryck i konst och kultur kan tillvaro och livsvillkor förmedlas av och med individer med funktionsnedsättningar och funktionsvariationer.

Projektet samskapas och genomförs i fyra länder/ regioner inom EU.

(Sverige) Kultivera -En mötesplats för att sammankoppla kreativitet. Utbyten och utveckling sker genom våra verksamheter inom samtidskonst, litteratur, dans och film. Vi vill motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Allt Kultivera arbete sker utifrån ett medvetet mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

(Portugal) Acesso Cultura -En ideell kulturorganisation som främjar fysisk, psykisk och social tillgänglighet I kulturellt deltagande. Våra medlemmar är både enskilda kulturutövare och kulturorganisationer.

(Irland) Cope Foundation –En icke vinstdrivande organisation som ger stöd åt mer än 2,800 barn och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och/ eller autism.

(Wales) Disability Arts Cumru – Sedan 1982 Wales ledande välgörenhetsorganisation för döva och funktionsnedsatta, skapar en plats på scenen och i konsten för att kunna bryta samhällsbarriärer och främja delaktighet för alla. Verksamheten leds av och verkar för personer med dövhet och/ eller funktionsnedsättningar.

Gemensamt vill våra verksamheter samverka över nationsgränserna för att skapa solidaritet och gemenskap för personer med funktionsnedsättningar och funktionsvariationer. Vi vill ge plats åt deras berättelser, bilder och konstnärliga uttryck för att ge fördjupad förståelse och insikt i hur livet påverkats av den pågående pandemin.

En estetisk spegling av min verklighet blir till en bild av vår samtid.

Tillsammans kommer vi att skapa en digital samling av kultur och konst, men även utveckla podcasts, workshops, konferenser, idéutbyte och webbdialoger.
För att berika samhällen och dess individer, oavsett funktion och förutsättningar hos människan. Vi kan belysa svårigheter och tillsammans arbeta för ökade möjligheter, större delaktighet, jämlikhet samt öppenhet för olikheter i vår framtid.

Det konstnärliga uttrycket behövs för alla och ger oss ett ovärderligt avtryck i vår samtid.

Kontaktperson: Karin Althén, Kultivera

bottom of page