top of page

Utställning: To The North


Kultivera - Sweden, Jönköping, Tranås.

Eda Emirdag 'To The North'

Kommer att finnas tillgänglig runt om i Tranås på Konstrakan och på Kultivera från 24 augusti 2019. *Please scroll down for English ___ Eda Emirdags andra separatutställning ‘To The North’ kommer att ha premiär i Tranås – Sverige på Konstrakan-dagen. Sedan 2015 har Eda Emirdağ varit gäst på programmet för konstnärsresidens i Kultivera i Tranås, som har en viktig plats i hennes konstkarriär. Hon använde Tranås som scen i sin konst och producerade verk i olika medier som fotografi, video, performance, collage. Konstnären samlar alla sina verk som producerats under de senaste 5 åren i en enda utställning och förvandlar dessa verk, som kan ses i olika delar av staden Tranås, till ett offentligt konstobjekt. Genom att bygga på den inspiration hon hämtar från Tranås och på sina observationer av staden arbetade Eda Emirdağ mycket med syriska flyktingar och visade sin första separatutställning på Österängens Konsthall i Jönköping. Hon har ställt ut sina samarbeten med olika konstnärer i Istanbul, Köpenhamn, Stockholm, Jönköping och Saint-Étienne i Frankrike. Förutom sitt arbete som fokuserar på utredning och frågeställningar, arbetade hon också med temat ensamhet, som för henne representerar Sverige och Tranås. Konstnären, som fortsätter att producera fotografier och videoverk som täcker ämnen som minne, fantasi, natur; samlar sina verk som har producerats under de senaste 5 åren i en utställning och presenterar dem för folket i Tranås. arrangeras i samarbete med Kulturens BIO Eda Emirdağ föddes 1986 i Istanbul. Hon studerade internationella relationer vid St. Kliment Ohridski universitet i Sofia. 2013 vann hon ett fullt stipendium vid Bahçeşehir universitet, avdelningen för fotografi och video. Förutom sociala frågor som kvinnopolitik och flyktingfrågor, arbetar konstnären med ämnen som fotografisk etik, presentationens estetik, bildrepresentation, arkiv; och genomför uppsatser inom video, fotografering, collage och performance. Hon har deltagit i utställningar som Mamut Art Project, Contemporary Istanbul, Young Photographers Award, New Generation Contemporary Artist From Turkey, Tuyap Art Fair och deltagit i utställningar i Sverige, Wales, Danmark, Frankrike, Italien, Holland, Tyskland och Pakistan. Under hela sin karriär har Eda Emirdağ producerat deltagande konstprojekt, workshops och samarbeten. Hon hade sin första separatutställning i Sverige som handlade om de syriska flyktingfrågorna. Hennes andra separatutställning ägde rum på Galeri Bu i Istanbul. Emirdağ valdes också som deltagare i konstnärsresidensprogrammet Kultivera i Jönköping, Tranås-Sverige. Hennes tredje separatutställning var en projektutställning med tema Anatoliska sorgetraditioner. Hon startade och koordinerade projektet 'Galip', där 20 konstnärer och akademiker deltog. Projektet handlade om en fotograf som dog för 19 år sedan; och Emirdağ hittade sin sista återstående arkivbox. Projektet fokuserade på teman arv, arkiv, självmord. ______________________________ Eda Emirdağ's second solo exhibition which in Sweden ‘To The North’’ will premiere on the day of Konstrakan. Since 2015, Eda Emirdağ has been a guest at the Artist Residency program of Kutivera in Tranås, which has an important place in her art career. She used Tranås as a stage in her art, and produced works in different mediums such as photography, video, performance, collage. The artist collects all her works produced in the last 5 years in a single exhibition and transforms these works, which can be seen in various parts of the city of Tranås, into a public art object. Building on the inspiration she derives from Tranås and on her observations of the city, Eda Emirdağ worked extensively on Syrian refugees and showed her first solo exhibition at Jonkoping Österängens Konsthall. She exhibited her collaborative works with different artists in Istanbul, Copenhagen, Stockholm, Jonkoping and Saint-Étienne in France. In addition to her work that focuses on inquiry and asking questions, she also worked on the theme of loneliness, which, for her, represents Sweden and Tranås. The artist, who continues to produce photography and video works covering the subjects of memory, imagination, nature; brings together her works that have been produced in the last 5 years in one exhibition and presents them to the people of Tranås. BIO Eda Emirdağ was born in 1986 in Istanbul. She studied International Relations at St. Kliment Ohridski University in Sofia. In 2013, she won a full scholarship to Bahçeşehir University, department of Photography and Video. In addition to social issues such as women's politics and refugee issues, the artist works on topics such as photography ethics, presentation aesthetics, image representation, archives; and conducts essays in video, photography, collage, and performance. She has participated in exhibitions such as MamutArt Project, Contemporary Istanbul, Young Photographers Award, New Generation Contemporary Artist From Turkey, Tuyap Art Fair and participated in exhibitions in Sweden, Wales, Denmark, France, Italy, Holland, Germany and Pakistan. Throughout her career, Eda Emirdağ has produced participatory art projects, workshops, and collaborative works. She had her first solo exhibition in Sweden which dealt with the Syrian refugee issues. Her second solo exhibition took place at GaleriBu in İstanbul. Third solo exhibition was a project exhibition on the theme of Anatolian mourning traditions. She also started and coordinated the ‘Galip’ project, in which 20 artists and academicians participated.


bottom of page