top of page

Vårt arkiv

for English>

 

Punkbrevsprojektet är ett gemensamt och kollaborativt svar från en grupp konstnärer från Wales, Serbien, Kroatien och Sverige, på det så kallade “punkarkivet”. Resultatet kommer baseras på undersökningar av arkivet och ska även ta dagens punk och dess betydelse i beaktande. Projektets syfte är att lyfta fram de positiva krafterna och värderingarna från dåtidens DIY-kultur till dagens unga publik och detta ska ske genom internationella evenemang (utställningar och seminarier). Konstnärernas enskilda verk öppnar upp för vidare diskussioner som baseras på en gemensam värdestruktur, och projektet kommer även omfattas av ett konstresidens i Tranås.

Internationellt definierades punkens andra våg absolut av DIY-etiken. Som en grupp konstnärer som inte var inblandade i rörelsen på 1980-talet, försökte Milica Denkovic, Irena Frantal, Martin Holm och Dominic Williams finna punkens själ i brevens innehåll som finns på arkivet.

Konstnärernas intresse för brevskrivarna, den samtida miljön, och sökandet efter fler brev och personerna bakom dessa, lockade dem snabbt närmare punkkulturen, postpunken, dagens punkscen och dess personligheter. De varierande övertygelserna och värderingarna är viktiga. Fråga vilken punkare som helst vad punk stod eller står för, och svaren skulle bli mycket skiftande. Ironiskt nog om du ställer samma fråga till folk utanför scenen skulle du, kanske något överraskande, få likartade svar.

 

När man undersöker ett projekt med multikulturella skärningspunkter är det viktigt att framhålla skillnader såväl som likheter. Ingen annanstans är detta tydligare än hos Milica Denkovic och hennes konstnärliga arbete, vars fantastiska porträtt fångar personens sanna natur i ögonblicket. Men via digital kollage-teknik lyfter hon även fram personligheten på ett djupare plan, genom att addera lager av visuella bilder som representerar karaktärens intressen.

Ett exempel på att arvet från punkens DIY-etik förs vidare även inom konsten är arbetet som görs av Irena Frantal. Frantals engagemang för bokens betydelse som en artefakt är ett uttryck för hennes kreativa integritet och i jämförelse med massmedia och förlagsindustrin påminner hennes arbete om punkens antikommersiella värderingar. Hon arbetar med befintligt material och ska inom det här projektet producera vackra böcker som kommer finnas i kassettfodral. Irena kommer skapa en installation där hon återger sin tolkning av punkens själ.

 

För Martin Holm är de skilda men tydliga politiska och sociala omvälvningarna som skedde i olika länder under 1980-talet av särskilt intresse då ungdomar inom punkrörelsen runt om i världen delade så mycket värderingar, kulturellt och socialt. Fanzinens bildspråk är vad som intresserar Holm som konstnär, och genom att använda punkens kollage-estetik strävar han efter att skapa ett universellt fanzine; ett fanzine som via bildspråk skapar en sammanhängande berättelse.

Brevens personliga innehåll, både vad gäller relationer och vidare sociala och politiska perspektiv, ger Dominic Williams möjligheten att skapa poetiska framställningar. Dessa dikter skiftar i stil, flera bär spår av punken och presenteras som en del av projektet både som skrivna dokument och framträdanden som hyllar de varierande punkstilarna.

ENGLISH:

In 2018 the Jonkoping Regional Folk Archive, Sweden, took receipt of a box of material, the personal correspondence, some 35 years old, from three individuals who were involved in the Punk scene in the town of Tranås in the 1980s. The correspondence was a collection of fanzines, cassettes and personal letters from over 35 countries around the world. The correspondents were some ordinary young people of the second wave of punk music, the DIY punk movement.

 

A group of young people who employed their creativity, innovation and political activism to very quickly establish an international network in a pre-digital era. Using cassette culture and postal services they created solidarity among young people around the globe. Their music was a common language for their cultural exchange and a shared set of values to achieve, in spite of governments and bureaucracies, a better world.

 

The punkletters project is a collective and collaborative artistic response by a small group of creative practitioners in Wales, Serbia, Croatia and Sweden to this “punk archive”. The response will be based upon research into the archive and consideration of the continued existence of a punk or post punk culture in the twenty first century. The outputs of the project will be to promote the positive power and values of a DIY culture to young people of the 2020s and this will take the form of international events (exhibition and seminar). The individual creative responses of the artists involved will enable their own new dialogue to emerge, based upon a common value structure and the project will include an arts residency in Tranås.

 

The second wave of punk was absolutely defined internationally by its DIY ethos. As a group of artists who had not been engaged in the movement in the 80s, Denkovic, Frantal, Williams and Holm sought to find the spirit of punk in the content of the punk letters in the archive.

 

The artists’ interest in the personalities and contemporaneous environments of the letter-writers and the search for more letters and the identity of the correspondents drew us immediately into a deeper involvement with punk culture, post punk, the contemporary punk scene and individuals. Individual’s beliefs and values are critical. If one were to ask any punk what punk was or is about they will each give you a different answer. Ironically if you ask someone who was on the outside of the scene what punk is about you might get surprisingly similar answers.

 

When investigating projects that include some form of multi-cultural intersection it is important to celebrate the difference as much the commonalities. Nowhere is this element of artistic exploration more evident than in the work of Milica Denkovic whose fantastic portraits exhibit the essence and of her subjects in the contemporary moment. However using techniques of digital collage Denkovic also achieves a greater and deeper representation of the individual’s character by overlaying additional visual representations of their personal passions.

 

A twenty-first century example of the legacy of the DIY ethos, exhibited by the punk movement, in the arts is work of Irena Frantal. Frantal’s commitment to the essential importance of the book as an artefact is a manifestation of her creative integrity and, within the context of a mass-media publishing industry it echoes of the anti-capitalist values of punk. Her working with available resources and, in the case of his project, producing beautiful books that can be contained within the iconic presentation of a cassette case is perfect.  Irena uses her practice to create an installation within which she reveal her interpretation of the essence of punk.

 

Of particular interest to Martin Holm is the differing but significant political and social systems and upheavals taking place in various countries around the world in the 1980s and yet the young people involved in the punk moment shared such a common thread of cultural and social values. The imagery of ‘zines is what appeals to Holm’s artistic eye and he seeks to create, using the punk aesthetic of collage, a universal ‘zine; A ‘zine that creates a coherency of narrative through a visual language.

 

The personal content of the letters and the clues to wider social political situations as well as personal relationships allow Dominic Williams to create poetic re-imaginings. These poems vary in style, many having hints of Punk culture in their nature and are presented as part of the project as both written documents and performances that acknowledge differing punk styles.

Anchor 1

Using the archive:

Vårt arkiv is a digital archive available for artists, academics and historical researchers. If you wish to use the archive it is available digitally at the kultivera archive Tranås and we have places the physical archive in the care of Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv.

 

To use the archive contact arts@kultivera.nu.

bottom of page